Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, do której kieruje domena terdeals.com, zwany dalej Regulaminem, określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, przez NPROFIT Kamil Rybicki z siedzibą w Raczycach, zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz warunki zawartych umów o świadczenie tych usług, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Każdorazowe uruchomienie Strony internetowej przez Użytkownika, oraz korzystanie z niej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz z zapoznaniem się przez niego z opisem Usług, warunkami korzystania, oraz pełną akceptacją wszystkich udostępnionych mu w chwili użytkowania postanowień, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu o treści, która została mu udostępniona.

4. Użytkownicy mogą korzystać z usług Strony Internetowej w sposób darmowy oraz dobrowolny, wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

1. Administrator – NPROFIT Kamil Rybicki, ul. Nowa 23, 63-430 Raczyce, NIP: 622-267-70-48, REGON: 301581432.

2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie ze Strony internetowej.

3. Strona internetowa - strona internetowa Terdeals.com, do której prowadzi domena terdeals.com, prowadzona przez Administratora.

4. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

5. Usługi nieodpłatne – udostępnianie drogą elektroniczną kodów rabatowych, informacji o promocjach oraz rankingów produktów oferowanych przez inne podmioty w postaci sklepów lub usługodawców internetowych.

6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

7. Regulamin strony internetowej – niniejszy Regulamin, udostępniany na podstronie Regulamin na Stronie internetowej.

 

 

§ 3. USŁUGI STRONY INTERNETOWEJ

1. Administrator świadczy Usługi nieodpłatnego udostępniania treści na Stronie internetowej. Usługi te polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną kodów rabatowych, informacji o promocjach oraz rankingów produktów oferowanych przez inne podmioty w postaci sklepów lub usługodawców internetowych.

2. Administrator udostępnia możliwość sporządzenia oraz opublikowania przez Użytkownika opinii na temat sklepów lub usługodawców internetowych, na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Terdeals.com.

3. Informacje udostępnione na Stronie internetowej, w tym w szczególności rankingi produktów oferowanych przez inne podmioty w postaci sklepów lub usługodawców internetowych, stanowią zbiór danych opracowanych we własnym zakresie przez Administratora lub osoby z nim współpracujące, i mogą mieć charakter subiektywnej oceny autora tych danych.

4. Informacje udostępnione na Stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych ofert wskazanych sklepów lub usługodawców internetowych, jednakże Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje te były poprawne oraz na bieżąco aktualizowane.

 

 

§ 4. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w przypadku wad w wykonywaniu Usługi lub naruszenia Regulaminu przez Administratora.

2. Złożenie reklamacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej Administratora - biuro@terdeals.com. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać wskazanie uchybień oraz uzasadnienie stanu faktycznego, i być przesłana Administratorowi w terminie 1 tygodnia od zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym zawiadamiany jest Użytkownik.

 

 

§ 5. WYMOGI TECHNICZNE I OGRANICZENIA DOSTĘPU

1. Majątkowe prawa autorskie do treści tekstowych znajdujących się na Stronie internetowej (np. w postaci udostępnionych rankingów produktów) stanowią wyłączną własność Administratora, i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usług nieodpłatnych, jak również za zaprzestanie świadczenia Usług, bądź za przerwy w świadczeniu tych Usług, wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Strony internetowej.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych przerw technicznych w funkcjonowaniu Strony internetowej, w szczególności z uwagi na konieczność napraw, rozbudowy lub konserwacji urządzeń lub sprzętu wykorzystywanego przez Stronę internetową.

 

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek treści publikowane przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony internetowej,

b) skutki błędnego zastosowania wiedzy wynikającej z treści opublikowanej na Stronie internetowej,

c) błędne lub niewłaściwe zrozumienie udostępnionej treści w ramach świadczonych Usług,

d) niezgodne z prawem wykorzystanie, w związku z użytkowaniem Strony internetowej, jakiegokolwiek prawa autorskiego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego czy patentu, przez Użytkownika.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe wskutek korzystania przez Użytkownika z Usług, także z tytułu utraconych korzyści.

3. Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepoprawne informacje opublikowane na Stronie internetowej, w tym kupony rabatowe, których termin ważności upłynął.

 

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik korzystający z Usług nie nabywa żadnych praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych.

2. Użytkownik może korzystać z treści Strony internetowej w zakresie dozwolonym, określonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia go na Stronie internetowej.

2. Regulamin stanowi część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z Użytkownikiem.

3. Regulamin, jak i Polityka Prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, mogą ulec zmianie w każdym czasie, zwłaszcza, gdy jest to podyktowane zmianami obowiązujących przepisów. Wówczas zmiany wchodzą w życie z momentem jego udostępnienia na Stronie internetowej.

4. W przypadku sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną, właściwym jest Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

5. Prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wynikających ze świadczenia Usług przez Administratora przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.