Konkurs stażowy - aktualizacja

 

Agencja Marketingowa NPROFIT właściciel platformy Terdeals.com ogłosza konkurs stażowy na stanowisko copywriter.

 

Zadaniem uczestników jest przygotowanie rankingu produktów, uwzględniając wyniki porównywarek cenowych. Można się kierować m.in. kryterium popularności lub cenowym. Ranking musi składać się z opisów pięciu wybranych produktów, a każdy z nich powinien zawierać 1000 znaków ze spacjami (łącznie 5000 znaków ze spacjami).

 

Nagrodą w konkursie jest płatny staż.

 

 

Do zadań przyszłego stażysty oprócz przygotowania treści zgodnie z zasadami SEO na potrzeby projektu Terdeals.com będzie należała również współpraca ze specjalistami ds. SEO oraz aktywne włączenie się w pracę zespołu.

 

Laureat konkursu stażowego zdobędzie wiedzę i doświadczenie z zakresu copywritingu i pozycjonowania, a także reklamy internetowej.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 23 października 2020 r.

 

I etap Konkursu stażowego na stanowisko copywriter dla platformy Terdeals.com jest już zakończony. Do 16 października czekaliśmy na zadania oraz aplikacje. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wzięli w nim udział.

Obecnie przechodzimy do kolejnego etapu. Wybranych kandydatów, którzy najlepiej poradzili sobie z zadaniem konkursowym, zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną do naszego biura w Poznaniu.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych projektach oraz odwiedzania Terdeals.com, gdzie można znaleźć kody rabatowe, kupony ze zniżkami do sklepów internetowych oraz aktualne oferty promocyjne.

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu stażowego NPROFIT

 

(dalej jako „Regulamin”)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu stażowego (dalej jako „Konkurs”) jest Kamil Rybicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NPROFIT Kamil Rybicki, z siedzibą w Raczycach (63-430) przy ul. Nowej 23, NIP: 622-267-70-48 (dalej jako „Organizator”). Biuro firmy: ul. Kościańska 39, 60-112 Poznań.

§ 2. Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest dokonanie wyboru wśród studentów (dalej również jako „Uczestnicy”) do odbycia płatnego stażu w wymiarze dwóch miesięcy, a także umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego oraz pogłębienia i rozwoju swoich zainteresowań.

2. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu do Organizatora poniższego zadania stażowego:

„ZADANIE STAŻOWE:

Proszę przygotować ranking dla produktów typu „obuwie sportowe” uwzględniając wyniki porównywarek cenowych. Można sugerować się m.in. kryterium popularności lub kryterium cenowym.

Ranking musi składać się z opisów pięciu wybranych produktów, a każdy z nich powinien zawierać 1000 znaków ze spacjami (łącznie 5000 znaków ze spacjami).

Przed przystąpieniem do realizacji zadania konkursowego warto zapoznać się z rankingami zamieszczonymi na stronie Terdeals.com”.

3. Sposób wykonania pracy jest dowolny. Organizator zastrzega, aby była ona kreatywna i merytoryczna. Organizator dopuszcza opracowanie odpowiedzi w formacie .doc, .docx lub .odt.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1. Prace konkursowe mogą przesyłać studenci zainteresowani pozycjonowaniem stron internetowych, reklamą i marketingiem internetowym, programowaniem oraz e-commerce, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W Konkursie mogą wziąć udział obecni studenci wszystkich kierunków, którzy nie ukończyli 26 roku życia i posiadają ważną legitymację studencką.

§ 4. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od 7 września do 16 października 2020 r. W tym czasie będą przyjmowane zgłoszenia pod adresem marketing@nprofit.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 23 października 2020 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych czynności konkursowych, wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.

§ 5. Staż

Przez „staż” należy rozumieć dwumiesięczną odpłatną formę praktycznego zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu działalności Organizatora realizowaną na podstawie umowy cywilnoprawnej pod opieką dyrektora działu.

II ZASADY PROJEKTU

§ 6. Liczba miejsc stażowych

Organizator zapewnia jedno (1) miejsce stażowe.

§ 7. Zgłoszenie udziału i przebieg w Konkursie

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania CV wraz z wykonanym zadaniem drogą elektroniczną na adres marketing@nprofit.pl do dnia 16 października 2020 r. W temacie wiadomości e-mail należy wskazać sformułowanie „KONKURS STAŻOWY”.

2. Praca konkursowa powinna być przygotowana samodzielnie przez Uczestnika. Biorąc udział w Konkursie potwierdza on, że zgłoszone zadanie jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich.

3. Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.

4. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę w danej edycji Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonego zadania, które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie.

6. Organizator zastrzega, że kolejnym z etapów Konkursu może być przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Organizator, zapoznawszy się ze zgłoszeniami, kontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wybranymi Uczestnikami. W przypadku niezainteresowania dalszym udziałem w Konkursie lub braku odpowiedzi, po trzech dniach od daty próby kontaktu Organizatora, osoba zostanie skreślona z listy Uczestników.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych (w tym numeru telefonu, adresu e-mail) Uczestnika, uniemożliwiającą powiadomienie o dokonaniu wyboru, ani za przesłanie niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.

§ 8. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Spośród Uczestników Organizator wyłoni kandydata (dalej jako „Laureat”), który uzyska możliwość odbycia płatnego stażu w biurze firmy przy ul. Kościańskiej 39 w Poznaniu.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru Laureata jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Przyznany przez Organizatora status Laureata nie może być przeniesiony na rzecz osób trzecich.

§ 9. Realizacja stażu

1. Warunki realizacji stażu zostaną ustalone indywidualnie w umowie pomiędzy Organizatorem
a Laureatem.

2. Organizator, po upływie okresu realizacji stażu, ma możliwość zawarcia nowej umowy z Laureatem. Wówczas, warunki współpracy będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Organizatorem a Laureatem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizator nie ma obowiązku pokrycia Laureatowi kosztów zakwaterowania na czas trwania stażu, a także kosztów podróży do miejsca odbywania stażu.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: marcin.majchrzak@nprofit.pl.

3.Administrator przetwarza osobowe Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia zgłoszonego zadania w Konkursie.

5. Gromadzone dane osobowe będą wykorzystywane adekwatnie w celu przeprowadzenia Konkursu.

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dla celów podanych są następujące:

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy stażu, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy stażu,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

– zgoda udzielona przez Uczestnika.

7. Administrator, w zależności przesłanych przez Uczestnika informacji, ma możliwość gromadzenia w szczególności następujących danych:

– imię i nazwisko,

– numer telefonu kontaktowego,

– adres poczty elektronicznej e-mail.

8. Dane osobowe Uczestnika związane z celami wymienionymi wyżej będą przetwarzane przez Administratora oraz zaufane podmioty przetwarzające, które, zgodnie z zawartymi umowami, zapewniają  adekwatne i odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne celem ochrony powierzonych danych osobowych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych,

– usunięcia swoich danych osobowych,

– ograniczenia swoich przetwarzania danych osobowych,

– przenoszenia swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych,

– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

10. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Uczestnik powinien wysłać wiadomość elektroniczną e-mail wraz ze swoim żądaniem na adres: marcin.majchrzak@nprofit.pl.

11. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne realizacji celu wskazanego wyżej.

12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne
z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

14. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o Laureatach.

16. Uczestnik wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku przez zgłoszenie chęci udziału w Konkursie w celach promocyjnych.

§ 11.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12.

  1. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod domeną https://terdeals.com/pl/12/konkurs.
  2. 2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do niego akceptują warunki Regulaminu.

 

Najpopularniejsze rankingi

 

💨 Ranking najlepszych osuszaczy powietrza 🍴 Ranking najlepszych zgrzewarek próżniowych 🔪 Ranking najlepszych elektrycznych ostrzałek do noży
     
🚘 Ranking najlepszych piór
wycieraczek

👔 Ranking najlepszych stacji
parowych

📺 Ranking najlepszych telewizorów 32 cali
     
🎲 Ranking najlepszych gier
planszowych dla dorosłych

🛁 Ranking najlepszych
szamponów na porost włosów

🧃 Ranking najtańszych wyciskarek wolnoobrotowych
     
💅 Ranking najlepszych frezarek do paznokoci ⌚️ Ranking najlepszych zegarków sportowych 📺 Ranking najlepszych telewizorów 65 cali
     
🔪 Ranking najlepszych kuchennych ostrzałek do noży ☕️ Ranking najlepszych kaw
ziarnistych i mielonych
🎛 Ranking najlepszych kuchenek gazowo elektrycznych

 

Najlepsze rankingi z kategorii Zdrowie i Uroda
Najnowsze rankingi z kategorii Szkolenia